Pravidla

1.

Soutěž je otevřená všem reklamním a jiným subjektům, které připravují řešení v oblasti přímé komunikace, digitálních kampaní, podpory prodeje, aktivace značek.

2.

Všechny práce přihlášené do soutěže musí být alespoň částečně realizovány v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a to výhradně na území České republiky. 

3.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže práce, které porušují oborové kodexy nebo působí urážlivě.

4.

Je nepřípustné přihlašovat práce, které soutěžily již dříve v předchozích ročnících soutěže.

5.

Žádná práce nesmí být přihlášena vícenásobně více subjekty. V takovém případě bude akceptována časově první přihláška.

6.

Přihlašovatel si je vědom, že přihlášením své práce neporušuje žádná autorská práva a potvrzuje, že s přihlášením práce souhlasí i její zadavatel.

7.

Všechny přihlášené práce musí vzniknout na základě objednávky a následné platby zadavatelem. Jedinými výjimkami jsou self-promotion a práce pro neziskové organizace. Zadavatel musí zaplatit, když ne všechny, tak alespoň většinu produkčních a mediálních nákladů aktivity.

8.

Organizátor si vyhrazuje právo vznést na uvedeného dodavatele případné dotazy položené hodnotící porotou.

9.

Organizátor si vyhrazuje právo převést práce do jiné kategorie, pokud neodpovídají původně přihlášeným. Musí se tak ale stát s vědomím přihlašovatele a před hlasováním poroty.

10.

Všechny práce musí být přihlášeny elektronicky na www.imcczechawards.cz www.imcczechawards.cz. Součástí přihlášky je uvedení kontaktní osoby a kontaktu na straně klienta pro případné potvrzení publikovaných výsledků.

11.

Všechny práce musí být přihlášeny v podobě, v jaké byly publikovány či v jaké proběhly bez jakýchkoliv dalších úprav (s výjimkou překladů). Přihlašovacím jazykem pro internetovou přihlášku je čeština.

12.

Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po přihlašovateli plné informace o nasazení a provedení kampaně v případě, že postoupí na shortlist.

13.

Přihlášením soutěžní práce dává přihlašovatel organizátorovi soutěže právo použít dodanou dokumentaci k publicitě a k jiným účelům a zříká se odměny za užití díla. 

14.

V případě podezření z nedodržení pravidel se organizátor zavazuje provést došetření, které může vést až k odebrání ceny či umístění na shortlistu.

Postup

1.

Do všech kategorií se otevírá přihlašovací internetový formulář dne  20. března 2023. Posledním dnem, kdy je možné se přihlásit a dokdy musí být internetová přihláška dokončena a úhrada přihlašovacího poplatku provedena, je 17. květen 2023.

2.

Jednu kampaň/aktivitu je možné přihlásit do více kategorií. Do každé musí být přihlášena samostatně.

3.

Jako první krok přihlášení je třeba zaregistrovat přihlašovatele na webu  www.imcczechawards.cz. Po tomto zaregistrování a jeho potvrzení ze strany organizátora je teprve možné přihlašovat elektronicky i jednotlivé práce, a to vždy každou samostatně.

4.

Elektronické přihlášky se skládají z těchto částí, u kterých nelze překročit počet slov.

CÍLE A POZADÍ AKTIVITY max. 200 slov
POPIS JAK SE AKTIVITA VYVINULA OD KONCEPTU PO REALIZACI max. 200 slov
VYSVĚTLENÍ, PROČ ZVOLENÁ AKTIVITA JE PRO PRODUKT NEBO SLUŽBU NEJVHODNĚJŠÍ max. 200 slov
POPIS ÚSPĚCHŮ AKTIVITY Z POHLEDU ZADAVATELE I SPOTŘEBITELŮ VČETNĚ KVANTIFIKOVANÝCH VÝSLEDKŮ max. 200 slov 

5.

Elektronický board i další doprovodné materiály jsou pro potřeby poroty a musí být anonymní!

6.

Povinnou přílohou on-line přihlášky je elektronický prezentační board (tedy image obrázek kampaně) s delší stranou 950px ve formátu JPEG, s objemem dat max. 1 MB.   

7.

Dále je možné doplnit:

1× video ve formátu vhodném pro YouTube v maximální délce trvání 2 minuty, a to buď formou odkazu, nebo zasláním přes www.uschovna.cz nebo jiný podobný server na adresu info@imcczechawards.cz. V takovém případě do kolonky Odkaz na video napište informaci: Posláno přes úschovnu.

1× rozhlasový spot ve formátu MP3 (možnost jej připojit se součástí online přihlášky). 

URL pro digitální materiály.